สัมมนาวิชาการ 25 ปี
การแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ
image
งานวิจัย ปัสสาวะรักษาโรค ได้จริงหรือไม่ ผลงานระดับปริญญาเอก ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ปรัชษาดุษฏีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค (สาขาสาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับเคสตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการใช้น้ำปัสสาวะจริง
จัดทำโดยมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
1.แนะนำดุษฎีนิพนธ์ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษยชาติ
2.วิชาดับทุกข์ เป็นวิชาที่มีค่ามากที่สุดในโลก
3.ที่ไปที่มาของการแพทย์วิถีพุทธที่ผ่าตัดกิเลสได้
4.การแพทย์วิถีพุทธ วิถีผ่าตัดทุกข์ออกจากชีวิต
5.มารู้จักกับสถาบันวิชชาราม
6.กรอบแนวคิดและวิชชาจารย์ ของสถาบันวิชชาราม
7.การเสนอรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันวิชชาราม
8.สถาบันวิชชารามกับองค์ความรู้แพทย์วิถีธรรมสู่การพึ่งตนและช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์
9.วันแห่งอริยศีล อริยสัจ 4
10.ไม่ต้องคิดมาก กับคนที่คิดว่าปัสสาวะเป็นโทษ
11.ไม่ต้องเอาชนะใคร เอาความจริงเท่านั้น
12.อย่าไปหลงแต่ผลแล๊ป ให้เอาสุขกายใจ ก็พอแล้ว
13.งานวิจัยที่ดี เอาเนื้อแท้ของการพ้นทุกข์
14.ปัจจัย ๔ อย่าง ทั้งน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ
 15.เกสปุตตสูตร ผู้มีจิตเป็นอริย ย่อมได้รับความอุ่นใจ ๔ ประการ
16.กาลามสูตร ๑๐ อย่าได้เชื่อถือ จนกว่าจะได้พิสูจน์จริงว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์
17.นิสสัย ๔ สันตุฏฐิสูตรความใจพอสุขใจ ที่จะใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายและไม่มีโทษ
18.นำเสนอ งานวิจัย จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษยชาติ
19.รายงานผลการศึกษางานวิจัย จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษยชาติ
20.ตัวอย่างผู้ป่วยที่ใช้เทคนิค ๙ ข้อ ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ ในการพึ่งตนเอง
21.บทที่ ๗ วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ งานวิจัยปเอก ดร ใจเพชร กล้าจน
22.คิลานสูตร คนไข้ ๓ จำพวกที่มีปรากฏอยู่ในโลก
23.จะใช้ปัสสาวะได้ก็ต้องมีปัญญา
24.เหล้า บุหรี่ ส่งเสริมกันทำไม มีประโยชน์รึ บ้ารึ!!!
25.ใจไร้ทุกข์ ไม่หวั่นไหวกับคำกล่าว ๕ อย่าง
26.เขายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปผลักดัน
27.บทคัดย่อการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เพื่อมวลมุษยชาติ
28.บทที่ ๒ ทบทวนวรรณกรรม น้ำปัสสาวะ
29.สาเหตุของความเจ็บป่วย กับการแพทย์วิถีพุทธสมดุลร้อนเย็น
30.ผลของการใช้น้ำปัสสาวะจากกรณีศึกษา บทที่ ๖
31.ผลของการใช้น้ำปัสสาวะ สิ่งที่ทำให้หายโรคย่อมสะอาด บทที่ ๖ ต่อ
32.ผลของการใช้น้ำปัสสาวะ สิ่งที่ทำให้หายโรคย่อมสะอาด บทที่ ๖ ต่อ
33.ใจไร้ทุกข์ ทุกอย่างดีที่สุด ไม่ต้องคาดการณ์อะไร
34.แม้สารในปัสสาวะจะเล็กน้อยแต่อย่าดูถูกเปรียบเหมือนกับอะตอมพลังงานนิวเคลียร์
35.คำสอนของพระพุทธเจ้า ค้านแย้งกับความรู้สึกของคนทั้งโลก คนมีกิเลสเคลื่อนกงล้อธรรมจักรไม่ได้
36.สื่อสารความจริงออกไปเลย สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เป็นความจริง อย่าด่ากัน
37.เทวธาวิตักกสูตร ความวิตก ๒ ส่วน ย่อมเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่น
38.มธุปิณฑิกสูตร ธรรมบรรยายที่ไพเราะ
39.บทคัดย่อ ปโท โดย ดร ใจเพชร กล้าจน
40.ผลของการใช้น้ำปัสสาวะจากกรณีศึกษา บทที่ ๖
41.พลังอนุตตริยสูตร พลังความดีที่เชื่อมต่อพลังที่ลึกซึ้ง
42.งานวิชาการที่ดีต้องเป็นคนที่มีศีล ๕ ขึ้นไป
43.อวิชชา คือ ไม่รู้ทางพ้นทุกข์ วิชชาสูตร
44.มหาจักรวาลมีแค่ ๕ อย่างนี้เท่านั้นแหละ นิยาม ๕
45.การรักษาที่ดี คือ การไม่เบียดเบียน
 46.วิชชาสูตร ผู้ที่ไม่เสื่อมจากอริยปัญญา
47.ผู้ที่ไม่มีวิชชาย่อมเสื่อมสุดๆ
48.นำเสนองานวิจัยปเอก สุขภาวะของผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธ
49.นำเสนองานวิจัย กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ใช้น้ำปัสสาวะ
50.นำเสนองานวิจัย กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ใช้น้ำปัสสาวะ ต่อ
51.อัญญตรสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้มาเกิดในมนุษย์น้อย ฝุ่นปลายเล็บ
52.สัมมนาวิชาพุทธศาสนาระดับโลก ไม่ธรรมดาเป็นวิชาที่แก้ปัญหาความทุกข์ได้จริง
53.ลักษณะของพระอรหันต์ผู้ตั้งตนในศีล ปราศจากกิเลสอย่างเบิกบาน
54.สีหสูตร ผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้ต้องเข้าใจสัมมาทิฏฐิ รู้ว่าใครคือผู้ชี้ทางให้ตนพ้นทุกข์ได้
55.กรรมสูตรที่ ๑ โทษแห่งการงานทางใจและกาย ๓ อย่าง
56.กรรมสูตรที่ ๑ ต่อ โทษแห่งการงานทางวาจา ๔ อย่าง
57.ความสูงส่งของชีวิต คือแข็งแรงและผาสุก
58.รายงานผลข้อมูลเชิงคุณภาพ กรณ๊ศึกษาผู้ป่วยโรคไตกับการพึ่งตนเองด้วยสมดุล้อนเย็น
 59.รายงานผลข้อมูลเชิงคุณภาพ กรณ๊ศึกษาผู้ป่วยโรคไตกับการพึ่งตนเองด้วยสมดุล้อนเย็น ต่อ
60.สุดยอดรางวัล คือ การพ้นทุกข์ทุกมิติของชีวิตที่พึ่งตนได้และช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์
61.คำตรัสของพุทธะเดาไม่ได้ มีแต่พิสูจน์เอา แล้วพ้นทุกข์ได้จริง
62.สัมมาทิฎฐิ ๑๐ การกระทำที่ไม่สั่งสมกิเลส มีแต่สละออกโดยไม่หวังอะไร
63.วรรณะ ๙ วิถีชีวิตที่พาไปสู่ความเจริญ
64.ทางปลอดภัยและไม่ปลอดภัย
65.นำเสนองานวิจัยปโท กรณีศึกษาที่ ๑๑ ผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ป่วยที่ใช้น้ำปัสสาวะรักษาและเทคนิค ๙
66.นำเสนองานวิจัยปโท กรณีศึกษาที่ ๓๘ ปโท ผู้ป่วยเส้นเลือดตีบ อัมพฤกษ์ แขนขาไม่รู้สึก
67.นำเสนองานวิจัยปเอก กรณีศึกษาที่ ปเอก กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ HIV
68.ภาพรวมของการรักษาแพทย์วิถีธรรม พึ่งตนและช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ ลดกิเลสรักษาโรคทุกโรค
69.องค์ความรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน กันภัยแล้ง รอดน้ำท่วม บริเวณรอบอาคาร ข้างถนน หลังครัว ฯลฯ
70.องค์ความรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน กันภัยแล้ง รอดน้ำท่วม วิธีทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดและรางไร้ท่อ
71.องค์ความรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน กันภัยแล้ง รอดน้ำท่วม วิธีทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด
 72.องค์ความรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน กันภัยแล้ง รอดน้ำท่วม ชั้นหินอุ้มน้ำ
73.องค์ความรู้บารายคัลเจอร์ Barayculture ภูเขาน้อย ประหยัดน้ำ พืชงามดี
74.ปฎิจจสมุปบาท ดับอวิชชาด้วยมรรค คือ วิราคะ กองทุกข์ทั้งมวลย่อมดับ คำตรัสพระพุทธเจ้า
75.ปัสสาวะรักษาโรค ยาที่ดีทรงคุณค่าที่ถูกบดบัง
76.ความเวอร์ของการปฏิบัติศีลอย่างถูกตรง ด้วยนิสสัย ๔
77.จัตตาริสูตร ปัจจัยน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ
78.นำเสนองานวิจัยปเอก บทที่ ๗ ผลของการสำรวจ และตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจ
79.นำเสนองานวิจัยปเอก ตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจ
80.ใจเย็นข้ามชาติ อย่าท้อ อย่าหมดแรง ขอให้ชนะความใจร้อน
81.แพทย์วิถีธรรม ศูนย์บาทรักษาทุกโรค ศูนย์บาทดับทุกข์ทุกเรื่อง
82.สูงสุดของความผาสุกของชีวิต คือ การแบ่งปัน
83.จัตตาริสูตร ปัจจัยน้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษ
 84.สิ่งดีใดๆก็ตาม ถ้าเขาไม่พร้อมก็อย่าบังคับ
85.ผู้เข้าภึงธรรมเท่านั้น จึงจะเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งว่าปัสสาวะสะอาด
86.ผู้ที่มีกิเลสก็จะมีแต่ความชิงชัง
87.กว่าจะรู้ว่าตัวเองมีกิเลส ก็สายไปเสียแล้ว
88.อาริยทรัพย์ ๗ ความประเสริฐของมนุษย์เริ่มด้วยความศรัทธานำในผู้ที่พ้นทุกข์ได้จริง
89.เรื่องพระปัญจวัคคีย์
90.ความละเอียดของพุทธะที่ใครๆก็เดาไม่ได้
91.อย่าปล่อยให้เวทนาสุขลวง ครอบงำจิตใจเรา จะทำให้เนิ่นช้าต่อการบรรลุธรรม
92.การศึกษาสถาบันวิชชาราม เน้นพึ่งตนและช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้
93.วิชาการที่แท้จริง ต้องลดโรค ลดยา ลดค่าใช้จ่าย ลดทุกข์ได้จริง
94.จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล
95.จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล(ต่อ)
96.เปิดเผยปัสสาวะรักษาโรคได้จริงหรือไม่
97.วิธีทำใจเมื่อเราพบเจอผู้ที่เป็นผัสสะต่อเรา
98.เปิดเผยปัสสาวะรักษาโรคได้จริงหรือไม่ (ต่อ)
99.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัสสาวะรักษาโรค
ภารกิจของสถาบันวิชชาราม ช่วยกันเปิดเผยความจริงสืบสานคำสอนของพระพุทธเจ้า
 
 
เว็บไซต์เครื่อข่าย 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้